REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.UZYTKOWE.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.uzytkowe.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
 2. Serwis Internetowy ma charakter innowacyjnej platformy, za pomocą której Użytkownicy zainteresowani branżą pojazdów użytkowych, bądź których działalność gospodarcza jest związana ze świadczeniem usług związanych z tą branżą, mogą w szczególności prezentować swoje Wizytówki i zamieszczać Ogłoszenia dotyczące usług, które świadczą w ramach swoich działalności gospodarczych. Usługodawca umożliwia Użytkownikom również przeglądanie informacji branżowych publikowanych przez Usługodawcę, a także informacji o Usługach świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, w tym w szczególności o płatnych Usługach oraz składanie Zamówień na te Usługi. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają przede wszystkim na udostępnieniu formularzy i funkcjonalności Serwisu umożliwiających Użytkownikom zamieszczanie Ogłoszeń, przesyłanie Wiadomości między Użytkownikami oraz na prezentowaniu informacji o działalności Użytkowników. Usługodawca ma na celu tworzenie społeczności Użytkowników, którzy za pomocą Serwisu będą mogli wymieniać się informacjami dotyczącymi świadczonych przez nich usług bądź o zapotrzebowaniu na takie usługi. Zawieranie umów między Użytkownikami odbywa się poza Serwisem Internetowym. Usługodawca nie jest stroną tych umów, nie zleca, nie koordynuje ich zawierania oraz realizacji, a jedynie udostępnia zestaw funkcjonalności i przestrzeń do nawiązania współpracy między Użytkownikami.
 3. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Zofię Lutoborską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ZKL Zofia Lutoborska.
 4. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
  • poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: kontakt@uzytkowe.pl;
  • telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 514 657 994.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.uzytkowe.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 8. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, Usługi, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 9. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 10. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie www.uzytkowe.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą przeglądać treści dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę korzystać z tych Usług oraz dokonywać Zamówienia odpłatnych Punktów lub Pakietów;

Usługodawca – Zofia Lutoborska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZKL Zofia Lutoborska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Maurycego Mochnackiego 4/9, 02-042 Warszawa, NIP 7010168839, REGON 385906908;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie, posiada aktywne Konto i może korzystać z określonych Usług dostępnych w Serwisie dedykowanych dla danego rodzaju Konta;

Klient – Użytkownik, który dokonał Rejestracji Konta w Serwisie jako Klient, posiada aktywne Konto Klienta, zalogował się do tego Konta oraz korzysta w Serwisie z Usług kierowanych do Klientów;

Dealer – Użytkownik będący Przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą pojazdów w ramach Dealera i który dokonał Rejestracji Konta w Serwisie jako Dealer, posiada aktywne Konto Dealera, zalogował się do tego Konta i korzysta w Serwisie z Usług kierowanych do Dealerów;

Producent zabudowy – Użytkownik będący Przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z produkcją zabudowy do pojazdów i który dokonał Rejestracji Konta w Serwisie jako Producent zabudowy, posiada aktywne Konto Producenta zabudowy, zalogował się do tego Konta i korzysta w Serwisie z Usług kierowanych do Producentów zabudowy;

Dostawca podzespołów – Użytkownik będący Przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą podzespołów oraz komponentów do pojazdów użytkowych i który dokonał Rejestracji Konta w Serwisie jako Dostawca podzespołów, posiada aktywne Konto Dostawcy podzespołów, zalogował się do tego Konta i korzysta w Serwisie z Usług kierowanych do Dostawców podzespołów;

Serwis naprawczy – Użytkownik będący Przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z serwisem pojazdów i komponentów, który dokonał Rejestracji Konta w Serwisie jako Serwis naprawczy, posiada aktywne Konto Serwisu naprawczego, zalogował się do tego Konta i korzysta w Serwisie z Usług kierowanych do Serwisów naprawczych;

Firma – określenie łącznie Dealerów, Producentów zabudowy, Dostawców podzespołów oraz Serwisów naprawczych;

Handlowiec – Użytkownik Serwisu, będący pracownikiem na stanowisku przedstawiciela handlowego lub Przedsiębiorcą współpracującym jako przedstawiciel handlowy Dealera, Producenta zabudowy albo Dostawcy podzespołów, który dokonał Rejestracji Konta w Serwisie jako Handlowiec i jego Konto zostało zaakceptowane przez odpowiednio Dealera, Producenta zabudowy albo Dostawcę podzespołów, którego jest przedstawicielem handlowym. Handlowiec posiada aktywne Konto Handlowca Dealera, Handlowca Producenta zabudowy albo Handlowca Dostawcy podzespołów i korzysta w Serwisie z Usług kierowanych do Handlowców;

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu wskazanych w Regulaminie oraz bezpośrednio na stronie Serwisu. W Serwisie dostępne są różne rodzaje Kont, dedykowane dla danego profilu działalności Użytkownika. Zakres działań, które Użytkownik może wykonać oraz funkcjonalności dostępnych w ramach Konta może się różnić w zależności od rodzaju Konta;

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta w Serwisie. Podczas Rejestracji Użytkownik wskazuje rodzaj Konta, które chce założyć. W zależności od rodzaju Konta proces Rejestracji może wymagać od Użytkownika dodatkowego działania lub uzyskania akceptacji innego Użytkownika;

Konfigurator – interaktywne narzędzie umożliwiające Klientom wirtualną konfigurację pojazdu oraz wysłanie pytania do Dealera lub Handlowca Dealera o dostępność sprzedaży i cenę pojazdu o konfiguracji wskazanej przez Klienta;

Ogłoszenie – informacja stworzona i prezentowana w Serwisie przez Handlowca, w szczególności dotycząca pojazdów dostępnych do sprzedaży lub wynajmu od Firmy, której Handlowiec jest przedstawicielem handlowym oraz zawierająca inne informacje, zgodne ze specyfiką i charakterem Serwisu;

Giełda – część Serwisu, na której Handlowcy mają możliwość prezentowania informacji o produktach i artykułach, które są sprzedawane przez Użytkowników Kont, których Handlowcy są przedstawicielami handlowymi;

Pakiet – zestaw odpłatnych Usług, w szczególności takich jak możliwość rozszerzenia zakresu informacji prezentowanych w ramach Wizytówki, akceptacji Konta Handlowca, przesyłanie Wiadomości oraz inne Usługi zgodne z charakterem i specyfiką Serwisu. Zakres poszczególnego Pakietu wskazany jest w jego opisie prezentowanym na stronach Serwisu;

Punkty – odpłatne jednostki nabywane w Serwisie przez Użytkowników posiadających Pakiety, które Użytkownicy mogą wymienić na dodatkowe funkcjonalności wskazane na stronach Serwisu, w szczególności na promowanie Ogłoszeń czy przedłużenie terminu wyświetlania Ogłoszeń w Serwisie;

Schowek – przestrzeń w Serwisie Internetowym przypisana do Konta Użytkownika, w której Użytkownik może zapisywać interesujące go Ogłoszenia, Handlowców lub Firmy;

Wiadomość – komunikat przesłany między Użytkownikami za pomocą formularza dostępnego w Serwisie. Możliwość wysyłania Wiadomości oraz ustalenia ilości adresatów może być uzależniona od rodzaju Konta i zakupu Pakietu, o czym informacje znajdują się na stronie Serwisu;

Wizytówka – przydzielona Firmom część Serwisu Internetowego, w ramach której Firmy mogą dokonywać określonych działań związanych z prezentowaniem informacji o swojej działalności gospodarczej. Zakres informacji możliwych do zawarcia w Wizytówce uzależniony jest od Pakietu wykupionego przez Firmę;

Umowa o świadczenie Usług/Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie wybranych przez Użytkownika: odpłatnej Usługi przydzielenia Punktów do Konta lub odpłatnego Pakietu Usług wskazanych w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość składania Zamówień, dodawania Ogłoszeń, prezentowania Wizytówki jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Część z Usług adresowanych jest wyłącznie do Użytkowników, którzy dokonali w Serwisie Rejestracji oraz posiadają aktywne Konto bądź korzystają z Pakietu.
 2. Usługodawca umożliwia wszystkim Użytkownikom Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  • przeglądanie treści Serwisu o statusie ogólnodostępnym,
  • wyszukiwanie pojazdów,
  • wyszukiwanie Firm,
  • świadczenie Usługi Newsletter,
  • wysyłanie Wiadomości.
 3. Umowa o świadczenie Usługi:
  • polegającej na przeglądaniu informacji ogólnodostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu,
  • polegającej na wyszukiwaniu pojazdów prezentowanych w Serwisie w ramach Ogłoszeń zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wyświetlenia wyników wyszukiwania,
  • polegającej na wyszukiwaniu Firm prezentowanych w spisie znajdującym się na stronach Serwisu Internetowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wyświetlenia wyników wyszukiwania,
  • Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą, w której Użytkownik wypisze się z Newslettera,
  • polegającej na wysłaniu Wiadomości do Firmy lub Handlowca za pomocą interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 4. Usługodawca umożliwia Klientom korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  • założenie i prowadzenie Konta Klienta w Serwisie,
  • Usługa udostępniania Konfiguratora,
  • dodawanie opinii,
  • Schowek.
 5. Usługodawca umożliwia Firmom i Handlowcom korzystanie z następujących Usług z zastrzeżeniem, że część z tych Usług bądź ich zakres mogą być uzależnione od zakupu Pakietów lub Punktów bądź mogą być dostępne w ramach wskazanego w Regulaminie lub na stronie Serwisu rodzaju Konta:
  • bezpłatne założenie i prowadzenie Konta,
  • bezpłatna prezentacja Wizytówki,
  • bezpłatne dodawanie opinii,
  • bezpłatne świadczenie Usługi Schowek,
  • bezpłatne dodawanie i prezentacja Ogłoszeń,
  • bezpłatne dodawanie i prezentacja informacji na Giełdzie,
  • odpłatne składanie Zamówienia na Punkty lub Pakiety oraz korzystanie z Punktów lub Pakietów.
 6. Umowa o świadczenie Usług bądź Usługi:
  • polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego, żądania usunięcia Konta bądź z chwilą samodzielnego usunięcia Konta za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie. Zasady świadczenia Usługi założenia i prowadzenia Konta w Serwisie zostały wskazane w pkt. V Regulaminu,
  • udostępniania Konfiguratora jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania przez Klienta pytania do Dealera lub Handlowca Dealera o dostępność sprzedaży i cenę pojazdu o wybranej konfiguracji za pośrednictwem formularza Konfiguratora. Zasady świadczenia Usługi udostępniania Konfiguratora zostały wskazane w pkt. VI Regulaminu,
  • polegającej na zamieszczaniu opinii w Serwisie, w tym opinii dotyczących Handlowca lub Firmy, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii. Zasady świadczenia Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii i komentarzy w Serwisie zostały wskazane w ppkt. 10-13 poniżej,
  • Schowek, polegającej na zapisaniu w Koncie Użytkownika wybranych przez niego treści Serwisu, takich jak Ogłoszenie, Handlowiec lub Firma, zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia z Serwisu Internetowego zapisanej przez Użytkownika treści bądź usunięcia zapisanej treści z Konta Użytkownika przez Użytkownika. Zasady świadczenia Usługi Schowek zostały wskazane w pkt VI Regulaminu,
  • prezentacji Wizytówki zawierającej informacje o Firmie jest zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta Użytkownika posiadającego Wizytówkę. Zasady świadczenia Usługi prezentacji Wizytówki zostały wskazane w pkt. VII Regulaminu,
  • polegającej na dodawaniu i prezentacji Ogłoszeń jest zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Ogłoszenia przez Użytkownika, który je dodał bądź z upływem terminu prezentacji Ogłoszenia. Zasady świadczenia Usługi polegającej na dodawaniu i prezentacji Ogłoszeń zostały wskazane w pkt. VII Regulaminu,
  • polegającej na dodawaniu i prezentacji informacji na Giełdzie jest zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia informacji przez Użytkownika, który je dodał bądź z upływem terminu prezentacji informacji na Giełdzie. Zasady świadczenia Usługi polegającej na dodawaniu i prezentacji informacji na Giełdzie zostały wskazane w pkt. VII Regulaminu,
  • płatnych polegających na złożeniu Zamówienia na Punkty lub Pakiety oraz korzystaniu z Punktów lub Pakietów jest zawierana na czas oznaczony każdorazowo wskazany w Serwisie. Zasady świadczenia Usług płatnych w ramach Punktów lub Pakietów zostały wskazane w pkt. VIII Regulaminu.
 7. Każdy Użytkownik ma możliwość przeglądania informacji ogólnodostępnych w Serwisie, w szczególności informacji o Firmach i Handlowcach zarejestrowanych w Serwisie, prezentowanych Ogłoszeniach i informacjach na Giełdzie, a także treściach udostępnianych przez Usługodawcę.
 8. Każdy Użytkownik ma możliwość wyszukiwania pojazdów prezentowanych w Serwisie w ramach Ogłoszeń. W tym celu Użytkownik korzysta z interaktywnego formularza udostępnianego na jednej ze stron Serwisu. W ramach formularza Użytkownik wybiera i uzupełnia kryteria spośród kryteriów dostępnych w formularzu, umożliwiające wyszukanie pojazdu, w szczególności dotyczące przeznaczenia i modelu pojazdu.
 9. Każdy Użytkownik ma możliwość wyszukiwania Firm prezentowanych w spisie znajdującym się na stronach Serwisu Internetowego. W tym celu Użytkownik korzysta z interaktywnego formularza udostępnianego na jednej ze stron Serwisu. W ramach formularza Użytkownik wybiera i uzupełnia kryteria spośród kryteriów dostępnych w formularzu, umożliwiające wyszukanie Firmy, w szczególności dotyczące branży, nazwy i lokalizacji Firmy.
 10. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 11. Użytkownik, posiadający Konto, po zalogowaniu się do niego, ma możliwość dodania i prezentowania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych opinii dotyczących Handlowca lub Firmy, a w szczególności opinii o jakości usług świadczonych przez Handlowca lub Firmę bądź związanych z obsługą klienta, korzystając w tym celu z funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
 12. Użytkownik, dodając wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 13. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu oraz w należących do Usługodawcy social mediach, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 14. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. KONTO

 1. Użytkownik ma możliwość założenia i prowadzenia Konta w Serwisie – odpowiednio według wyboru Użytkownika – Konta Klienta, Konta Dealera, Konta Producenta zabudowy, Konta Dostawcy podzespołów, Konta Serwisu naprawczego albo Konta Handlowca.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 3. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Ten sam Użytkownik może posiadać wyłącznie jeden rodzaj Konta.
 4. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 5. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik w ramach korzystania z Usług Serwisu jest zobowiązany w szczególności do uzupełnienia danych wskazanych w jego Koncie.
 6. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas Rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych Użytkownika umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Usługodawcy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub samodzielnego poprawienia danych, za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach Konta.
 7. Konto Handlowca może być założone wyłącznie przez Użytkownika, który jest przedstawicielem handlowym Firmy posiadającej aktywny Pakiet, zgodnie z informacją wskazaną w Serwisie. 
 8. Rejestracja Konta Handlowca, oprócz działań wskazanych w ppkt. 2 powyżej wymaga akceptacji przez Firmę, której Użytkownik chcący założyć Konto Handlowca jest przedstawicielem handlowym. W tym celu, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej Firmy zostaje wysłana wiadomość zawierająca link bądź button, którego kliknięcie oznacza akceptację. Po dokonaniu akceptacji przez Firmę, Konto Handlowca zostaje aktywowane i przypisane do tej Firmy. Czynności, które Handlowiec dokonuje w ramach swojego Konta są dokonywane w imieniu i na rzecz Firmy, która zaakceptowała rejestrację jego Konta.
 9. Przypisanie Konta Handlowca do Konta Firmy, o którym mowa w ppkt. powyżej polega na tym, że w momencie usunięcia Konta Firmy w Serwisie, Handlowiec traci dostęp do funkcjonalności swojego Konta Handlowca. Handlowiec ponownie uzyskuje dostęp do funkcjonalności swojego Konta po kolejnej akceptacji przez Firmę. W takim przypadku akceptacji może dokonać inna Firma niż ta, która akceptowała Konto Handlowca podczas jego rejestracji, o ile Handlowiec jest jej przedstawicielem handlowym.
 10. Firma samodzielnie decyduje o osobach, w stosunku do których dokonuje akceptacji Konta Handlowca.
 11. Firma ma możliwość cofnięcia akceptacji Rejestracji Konta Handlowca. W takim przypadku Handlowiec ma możliwość zalogowania się do swojego Konta Handlowca, jednak nie może korzystać z funkcjonalności, które były dostępne w jego Koncie Handlowca przed cofnięciem akceptacji. Handlowiec ponownie uzyskuje dostęp do funkcjonalności swojego Konta po kolejnej akceptacji przez Firmę. W takim przypadku akceptacji może dokonać inna Firma niż ta, która akceptowała Konto Handlowca podczas jego rejestracji, a następnie cofnęła akceptację, o ile Handlowiec jest jej przedstawicielem handlowym.
 12. Konto Handlowca może posiadać inny dostęp do funkcjonalności i Usług Serwisu w stosunku do uprawnień i dostępu Firmy, do której Konto Handlowca jest przypisane, w szczególności Handlowiec posiadający Konto nie ma możliwości akceptacji Kont innych Handlowców. Zakres uprawnień Konta Handlowca wskazany jest na stronach Serwisu.
 13. Do Użytkownika, który posiada Konto Handlowca, stosuje się wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Użytkowników posiadających Konto, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 14. Handlowiec ma możliwość zmiany Firmy, do której przypisane jest jego Konto Handlowca. Zmiana odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie i jest możliwa po wyrażeniu akceptacji przez Firmę, do której Handlowiec chce przypisać swoje Konto.
 15. Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 16. Przeglądanie niektórych treści prezentowanych w Serwisie oraz korzystanie z niektórych Usług w nim świadczonych, w szczególności złożenie Zamówienia, może wymagać od Użytkownika Rejestracji Konta i zalogowania się do niego.
 17. Usługodawca, w zależności od posiadanego Pakietu i rodzaju Konta, umożliwia komunikację między Użytkownikami za pomocą funkcjonalności dostępnych w Koncie. Użytkownik posiadający Konto i aktywny Pakiet, wskazany na stronach Serwisu, może w szczególności odbierać Wiadomości wysyłane przez innych Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie, a także wysyłać Wiadomości do innych Użytkowników zarejestrowanych, w tym Wiadomości grupowe, tj. Wiadomości wysyłane do więcej niż jednego Producenta zabudowy lub więcej niż jednego Serwisu naprawczego.
 18. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepis ów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym (usunąć Konto) lub zawiesić jej wykonywanie w ramach Konta. Więcej informacji dotyczących natychmiastowego rozwiązania lub zawieszenia wykonywania Umowy zostało wskazanych w pkt. IX Regulaminu.
 19. W przypadku usunięcia Konta przez Firmę lub Handlowca, Punkty przypisane do Konta tej Firmy lub Handlowca przepadają. Firma lub Handlowiec zamierzający usunąć Konto proszeni są o wykorzystanie Punktów przypisanych do ich Kont przed usunięciem Konta.

VI. KONFIGURATOR, SCHOWEK

 1. Klient ma możliwość skorzystania z narzędzi Konfiguratora udostępnianego przez Usługodawcę w ramach Konta Klienta.
 2. Za pomocą Konfiguratora Klient ma możliwość wysłania wiadomości do Dealera lub Handlowca Dealera z pytaniem dotyczącym dostępności sprzedaży oraz ceny pojazdu o konfiguracji wybranej przez Klienta w ramach narzędzi Konfiguratora.
 3. Konfiguracja, o której mowa w ppkt. powyżej polega na wyborze marki i modelu pojazdu, a następnie, zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w Serwisie, dostosowaniu jego właściwości technicznych i zabudowy, w szczególności w zależności od możliwości wyboru wskazanych w Konfiguratorze: rodzaju i pojemności silnika, skrzyni biegów oraz wyposażenia, dostępnych w ramach wybranego modelu pojazdu.
 4. Po ukończeniu konfiguracji Klient wybiera Dealerów lub Handlowców Dealerów, do których zostanie wysłana wiadomość z pytaniem o dostępność sprzedaży i cenę pojazdu o wybranej konfiguracji.
 5. Klient ma możliwość wysłania wiadomości, o której mowa w ppkt. powyżej do więcej niż jednego Dealera lub Handlowca Dealera, jednak nie może wysłać tej wiadomości do więcej niż jednego Handlowca spośród Handlowców przypisanych do jednego Dealera.
 6. Użytkownik zarejestrowany, w ramach Usługi Schowek, po zalogowaniu się do Konta ma możliwość zapisania w wydzielonej w tym celu przestrzeni Konta wybranych przez siebie treści dostępnych w Serwisie, w szczególności takich jak Ogłoszenie, Handlowiec lub Firma.
 7. Zapisane w ramach Usługi Schowek treści są dostępne w przestrzeni Konta Użytkownika we fragmentach zawierających – w zależności od zawartości treści – w szczególności jej tytuł bądź nazwę, zdjęcie lub lokalizację. Użytkownik może zostać przekierowany z poziomu swojego Konta do strony Serwisu, na której publikowane są te treści, klikając w fragment zapisany w przestrzeni swojego Konta w ramach Schowka.
 8. Treści możliwe do zapisania w przestrzeni Konta w ramach Schowka są oznaczone w Serwisie za pomocą przycisków „Dodaj do schowka” lub analogicznie brzmiących.

VII. WIZYTÓWKA, OGŁOSZENIA, GIEŁDA

 1. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia Firmie przestrzeń na stronie internetowej Serwisu, do bezpłatnej prezentacji Wizytówki Firmy.
 2. Zakres informacji prezentowanych w ramach Wizytówki może być uzależniony od posiadania przez Firmę aktywnego Pakietu. Informacje o zakresie informacji prezentowanych w Wizytówce znajdują się na stronie Serwisu.
 3. Przeglądanie Wizytówek jest udostępnione dla wszystkich Użytkowników Serwisu.
 4. Firma samodzielnie ustala treść zamieszczaną w Wizytówce, kierując się polami, które może uzupełnić podczas tworzenia Wizytówki. Informacje uzupełniane przez Firmę powinny być zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym.
 5. Szczegółowe wymogi dotyczące Wizytówki, w tym wymogi techniczne dotyczące treści, zdjęć i innych elementów Wizytówki wskazane są na stronach internetowych Serwisu.
 6. Po zakończeniu trwania Pakietu, w ramach którego Firma prezentowała dodatkowe informacje w Wizytówce – informacje te przestaną być dostępne w ramach Wizytówki. Firma, po wykupieniu następnego Pakietu uzyska ponowny dostęp do tych informacji.
 7. Użytkownik posiadający aktywne Konto Handlowca ma możliwość umieszczenia i prezentowania w Serwisie Ogłoszenia zawierającego informacje o pojazdach dostępnych do sprzedaży lub wynajmu poza Serwisem Internetowym od właściciela Konta, którego Handlowiec jest przedstawicielem handlowym.
 8. Ogłoszenia dodane przez Handlowców są prezentowane w Serwisie i przyporządkowane do kategorii wybranych przez Handlowca podczas tworzenia Ogłoszenia. Ogłoszenie może być przyporządkowane wyłącznie do jednej z możliwych do wyboru kategorii.
 9. Usługodawca na stronach Serwisu wskazuje liczbę Ogłoszeń, które mogą być bezpłatnie publikowane przez Handlowca. W przypadku gdy publikowana jest maksymalna liczba bezpłatnych Ogłoszeń, Handlowiec może opublikować kolejne Ogłoszenia wyłącznie w zamian za Punkty.
 10. Usługodawca umożliwia Handlowcom prezentowanie w Giełdzie informacji o produktach i artykułach, które są sprzedawane poza Serwisem przez właścicieli Kont, których Handlowcy są przedstawicielami handlowymi.
 11. Prezentacja Ogłoszenia w Serwisie oraz informacji w ramach Giełdy jest ograniczona czasowo, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronach internetowych Serwisu.
 12. Ogłoszenie umieszczone w Serwisie, a także informacje prezentowane w ramach Giełdy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 13. Handlowiec samodzielnie ustala treść Ogłoszenia lub treść informacji, prezentowanej w ramach Giełdy. Wskazane w poprzednim zdaniu treści powinny być zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym. Szczegółowe wymogi dotyczące Ogłoszenia oraz informacji prezentowanych na Giełdzie, w tym wymogi techniczne dotyczące treści, zdjęć i innych elementów wskazane są na stronach internetowych Serwisu.
 14. Ogłoszenie Handlowca, a także informacje prezentowane na Giełdzie są widoczne dla innych Użytkowników Serwisu, w tym nieposiadających Konta.
 15. Po zakończeniu trwania Pakietu, w ramach którego Handlowiec prezentował Ogłoszenie w Serwisie lub informacje w ramach Giełdy, Ogłoszenie lub informacje dostępne na Giełdzie przestają być prezentowane publicznie w Serwisie oraz zostają usunięte ze Schowków, w których były zapisane. Po wykupieniu nowego Pakietu przez Firmę, której Handlowiec jest przedstawicielem handlowym, Handlowiec może ponownie opublikować Ogłoszenie lub informacje na Giełdzie.

VIII. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, PUNKTY, PAKIETY

 1. Usługodawca może oferować Użytkownikom dodatkowe Usługi opisane w Serwisie bądź rozszerzenie zakresu świadczonych Usług w celu zwiększenia liczby działań, które Użytkownicy mogą podejmować w Serwisie.
 2. Pakiety oraz Punkty możliwe do nabycia w ramach Pakietów pozwalają Firmom i Handlowcom na rozszerzenie działań, które mogą wykonywać w ramach swoich Kont. Punkty mogą zostać wykorzystane na działania w Serwisie polegające na przedłużeniu terminu prezentacji Ogłoszeń, ustaleniu kolejności wyświetlania Ogłoszeń lub zwiększeniu liczby dodawanych Ogłoszeń. Pakiety stanowią zestaw odpłatnych Usług dedykowanych Firmom, związanych przede wszystkim z możliwością akceptowania Kont Handlowców, wysyłania Wiadomości między Użytkownikami czy możliwości zmiany wiadomości w komunikat, za pomocą którego Użytkownicy mogą udzielać informacji o stanie realizacji otrzymanego zlecenia za pomocą interaktywnego formularza.
 3. Użytkownik ma możliwość wykorzystania Punktów przypisanych do jego Konta w celu pozycjonowania Ogłoszeń lub informacji prezentowanych w ramach Giełdy. Pozycjonowanie polega na zmianie miejsca wyświetlania Ogłoszenia lub informacji na Giełdzie. W zależności od ilości Punktów przeznaczonych na pozycjonowanie, Ogłoszenie lub informacja na Giełdzie może:
  • wyświetlać się na stronie głównej Serwisu Internetowego oraz zostać oznaczone etykietą „premium”,
  • zostać oznaczone etykietą „premium” oraz wyświetlać się nad Ogłoszeniami lub informacjami na Giełdzie, które nie są oznaczone etykietą „premium”,
  • wyświetlać się jako pierwsze pod Ogłoszeniami lub informacjami na Giełdzie oznaczonymi etykietą „premium”.
 4. Z zastrzeżeniem zasad określonych w ppkt. 3 powyżej, Ogłoszenie lub informacja na Giełdzie później pozycjonowana wyświetla się nad Ogłoszeniem lub informacją na Giełdzie wcześniej pozycjonowaną.
 5. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania oraz koszcie Punktów lub Pakietu zostaną każdorazowo wskazane Użytkownikowi w opisie każdego z nich znajdującym się na stronach Serwisu Internetowego.
 6. Punkty są przechowywane w ramach Konta Użytkownika, który je nabył. Firmy i Handlowcy mogą przekazywać sobie nabyte Punkty na zasadach wskazanych w ppkt. 7 poniżej. Zabronione jest pobieranie z tego tytułu opłat czy innych korzyści majątkowych. Przekazane Punkty Handlowiec może wykorzystać wyłącznie na cele określone w Regulaminie oraz w Serwisie Internetowym. Sposoby przekazywania Punktów są wskazane na stronie Serwisu Internetowego.
 7. Firmy i Handlowcy mogą przekazywać sobie Punkty na poniższych zasadach:
  • Dealer może przekazać Punkty dowolnemu Handlowcowi Dealera, który jest przypisany do jego Konta,
  • Producent zabudowy może przekazać Punkty dowolnemu Handlowcowi Dealera oraz dowolnemu Handlowcowi, który jest przypisany do jego Konta,
  • Dostawca podzespołów może przekazać Punkty dowolnemu Handlowcowi Producenta zabudowy oraz dowolnemu Handlowcowi, który jest przypisany do jego Konta,
  • Handlowiec Dealera może przekazać Punkty Dealerowi, do którego Konta jest przypisany, dowolnemu Handlowcowi Producenta zabudowy bądź dowolnemu Handlowcowi, który jest przypisany do tego samego Dealera, co Handlowiec przekazujący Punkty,
  • Handlowiec Producenta zabudowy może przekazać Punkty dowolnemu Handlowcowi Dealera, Producentowi zabudowy, do którego Konta jest przypisany bądź dowolnemu Handlowcowi, który jest przypisany do tego samego Producenta Zabudowy, co Handlowiec przekazujący Punkty,
  • Handlowiec Dostawcy podzespołów może przekazać Punkty dowolnemu Handlowcowi Producenta zabudowy, Dostawcy komponentów, do którego Konta jest przypisany bądź dowolnemu Handlowcowi Dostawcy podzespołów, który jest przypisany do tego samego Dostawcy podzespołów, co Handlowiec przekazujący Punkty.
 8. Usługodawca umożliwia Firmom i Handlowcom złożenie Zamówienia na zestawy Punktów oraz wyłącznie Firmom złożenie Zamówienia na Pakiety prezentowane w Serwisie.
 9. Informacje o możliwości zamówienia zestawu Punktów oraz Pakietów stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 10. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz Konta Firmy w Serwisie.
 11. W celu Zamówienia wybranego Pakietu lub zestawu Punktów, Użytkownik, po wybraniu interesującego go Pakietu lub zestawu Punktów, wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.
 12. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, bez podania przyczyny.
 14. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach poszczególnych Pakietów i zestawów Punktów. Ceny podawane są w złotych polskich.
 15. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności:
 16. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy);
 17. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika).
 18. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 19. Świadczenie Usług będących przedmiotem Zamówienia rozpocznie się w terminie 3 Dni roboczych licząc od:
  • wpłynięcia środków na konto bankowe Usługodawcy w przypadku wyboru płatności przelewem,
  • otrzymania przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika w przypadku wyboru płatności elektronicznych.
 20. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów Regulaminu, po zakończeniu trwania Pakietów:
  • Handlowiec ma możliwość zalogowania się do swojego Konta Handlowca, jednak nie może korzystać z funkcjonalności, które były dostępne w jego Koncie Handlowca w trakcie trwania Pakietu,
  • Usługodawca wysyła wiadomość mailową do Użytkowników z informującą o zakończeniu trwania Pakietu oraz o ograniczeniu funkcjonalności Kont Handlowców.

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zawartej na odległość (w tym umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu.
 2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 3. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do:
  • postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
  • przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
  • niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
  • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
  • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści prezentowanych w Serwisie bądź otrzymanych w ramach Zamówionego Pakietu lub innych Usług jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 6. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 7. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy służących wysyłaniu Wiadomości, formularza Zamówienia lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  • naruszać godności ludzkiej;
  • zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  • zawierać treści pornograficznych;
  • ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  • zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  • zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 8. W stosunku do Przedsiębiorców, Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi, w tym Usługi prowadzenia Konta, prezentowania Ogłoszenia lub informacji na Giełdzie oraz innych Usług oferowanych w Serwisie, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez takiego Użytkownika danych, jak również w przypadk
  • powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów;
  • gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy;
  • w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika;
  • w przypadku zalegania Użytkownika z jakąkolwiek płatnością na rzecz Usługodawcy.
 9. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług lub rozwiązania Umowy o świadczenie Usług Serwisu, również w stosunku do Użytkowników nie będących Przedsiębiorcami, w sytuacjach wskazanych w ppkt. 8 powyżej, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem terminu do zaprzestania naruszeń. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, kierowane jest do Użytkownika drogą elektroniczną w wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w Koncie
 10. Usługodawca korzystając z prawa do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług, przekazuje Firmie w terminie 30 dni uzasadnienie decyzji o zawieszeniu, bądź rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług na adres poczty elektronicznej wskazany przez Firmę.
 11. Okres 30 dni, o którym mowa w ppkt. 10 powyżej, nie ma zastosowania i Usługodawca przekazuje uzasadnienie decyzji o rozwiązaniu Umowy bez zbędnej zwłoki w przypadku, gdy Usługodawca:
  • podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi na rzecz danej Firmy, w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia,
  • korzysta z prawa do rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii.
 12. Uzasadnienie o którym mowa w ppkt. 10 powyżej nie jest wymagane w przypadku, gdy Usługodawca podlega prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów, okoliczności lub odniesienia do mającej zastosowanie podstawy zawieszenia lub rozwiązania Umowy, bądź gdy Firma wielokrotnie naruszyła niniejszy Regulamin, co skutkuje zawieszeniem lub rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usługi.
 13. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  • może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zapisy niniejszego punktu mają zastosowanie wyłącznie do Użytkowników nie będących Konsumentami:

 1. Źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Prezentowane w Serwisie przez Usługodawcę informacje i dane nie powinny być traktowane jako oferta, doradztwo inwestycyjne, jak również rekomendacje w świetle rozumienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Za stosowanie i wywiązywanie się przez Przedsiębiorcę z obowiązków wynikających z korzystania z Usług Serwisu, umów lub innych zobowiązań, w tym w związku ze złożonymi oświadczeniami (w tym m.in. w ramach Ogłoszenia, Giełdy) oraz innymi podanymi przez Użytkownika w Serwisie informacjami, jak również za sposób wykonania, bądź też za niewykonanie przez Użytkownika obowiązku, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Przedsiębiorca.
 4. Przedsiębiorca zobowiązany jest do realizowania wszelkich zobowiązań związanych z oświadczeniami złożonymi w Serwisie lub w związku z korzystaniem z Usług Serwisu.
 5. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu, przepisów prawa czy dobrych obyczajów. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Przedsiębiorcy ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności Przedsiębiorcy.
 6. Przedsiębiorca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej przez niego działalności w tym realizowanych usług, kwalifikację oraz rzetelność pracowników, współpracowników, w tym Handlowców i innych osób realizujących usługi w jego imieniu czy na jego rachunek.
 7. Za treść dostępną w Koncie oraz inne treści umieszczone w Serwisie przez Przedsiębiorcę wyłączną odpowiedzialność ponosi ten Przedsiębiorca.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Przedsiębiorcy zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i zostaje ograniczona do połowy kwoty wynikającej z ostatniego Zamówienia złożonego przez Użytkownika. Wyłączona jest w szczególności odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści względem Przedsiębiorcy.
 9. Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy, w tym w szczególności z tytułu nie wykonania lub niewłaściwego wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z oświadczeń i treści prezentowanych przez Przedsiębiorcę, Przedsiębiorca wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy, przystąpi do sprawy jako interwenient uboczny lub na pierwsze wezwanie Usługodawcy oraz dokona zwrotu wszystkich poniesionych przez niego z tego tytułu kosztów.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wynikłe z tytułu naruszenia prawa przez publikacje utworów lub innych materiałów dostarczonych do Serwisu przez Przedsiębiorcę.

XI. INTELEKTUALNEJ

 1. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Serwisie, w szczególności w Koncie, w tym w ramach Wizytówki, w Ogłoszeniach, na Giełdzie lub innym miejscu Serwisu, jak również poprzez inne przekazanie Usługodawcy jakiejkolwiek treści – w tym w postaci tekstów, zdjęć, filmów, grafik oraz innych elementów (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”) – udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji (wraz z prawem do udzielania sublicencji) do używania tych Przedmiotów Licencji na polach eksploatacji bez ograniczenia czasowego i terytorialnego (dalej zwanej: „Licencją”). Użytkownik Serwisu udziela Usługodawcy Licencji do korzystania z umieszczanych w Serwisie Przedmiotów Licencji na następujących polach eksploatacji:
  • eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
  • wprowadzania do sieci komputerowej i sieci Internet;
  • wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych;
  • wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji;
  • publiczne wyświetlenie, w tym publikowanie tych Przedmiotów Licencji w Serwisie, na portalach społecznościowych, aplikacjach, widgetach lub innych kanałach Usługodawcy;
  • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie);
  • sporządzanie i tworzenie opracowań (dot. całości lub części Przedmiotów Licencji), w tym wykorzystywania i rozporządzania tymi opracowaniami, wykorzystywanie, dystrybuowanie, uruchamianie, kopiowanie, wyświetlanie lub tworzenie na podstawie Przedmiotów Licencji materiałów pochodnych;
  • modyfikowanie, a w szczególności dopasowanie rozmiarów Przedmiotów Licencji przesłanych czy w jakikolwiek inny sposób udostępnionych Usługodawcy przez Użytkownika – zarówno w, jak i poza Serwisem.
 2. Użytkownik, dodając jakiekolwiek treści będące Przedmiotem Licencji, w tym w szczególności Koncie, w tym w Wizytówce, Ogłoszeniu czy w Giełdzie oświadcza, że posiada do nich prawo, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej lub posiada właściwą licencję pozwalającą mu na korzystanie z Przedmiotu Licencji w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, w szczególności uprawniony jest do udzielenia Usługodawcy sublicencji o zakresie odpowiadającej Licencji, o której mowa w ppkt. powyżej.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w Serwisie w ramach Konta Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku poprzez jego publiczne udostępnianie, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę, dostarczania funkcjonalności Serwisu oraz jego reklamy i promocji. Wyrażona przez Użytkownika zgoda dotyczy użycia wizerunku również w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie działalności Serwisu oraz realizacji akcji marketingowych przez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności w portalach społecznościowych, stronie internetowej Serwisu i jej podstronach na czas nieokreślony (do odwołania).
 5. Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono wizerunek, lub treści będące Przedmiotem Licencji zamieszczone w ramach Konta, Ogłoszenia, na Giełdzie, w Wizytówce lub w innych częściach Serwisu bądź w inny sposób przekazane Usługodawcy oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z podpunktami powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika.
 6. Użytkownik udziela powyższych zgód nieodpłatnie.

XII. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres ZKL Zofia Lutoborska, ul. Maurycego Mochnackiego 4/9, 02-042 Warszawa, na adres poczty elektronicznej:  reklamacje@uzytkowe.pl bądź telefonicznie pod numerem: +48 514 657 994.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 15 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu, w ciągu 15 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. W takim przypadku Umowa o świadczenie Usług w Serwisie ulegnie rozwiązaniu:
  • W stosunku do Użytkowników będących Konsumentami, z chwilą powiadomienia Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu przez Użytkownika,
  • W stosunku do Firmy, po upływie 15 dni od powiadomienia Firmy przez Usługodawcę o wprowadzonych zmianach Regulaminu.
 6. Usługodawca może wprowadzić zmiany do Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, gdy zmiana wynika z:
  •  obowiązku prawnego lub regulacyjnego spoczywającego na Usługodawcy przewidzianego w prawie krajowym lub prawie Unii Europejskiej.
  • Obowiązku przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

 

Załączniki:

Regulamin Serwisu Internetowego www.uzytkowe.pl
Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy świadczenia usług - www.uzytkowe.pl
Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług - www.uzytkowe.pl
Formularz reklamacji swiadczenia usług - www.uzytkowe.pl